Strandlinjen

Fridhem


Sedan fotot togts har det byggts flera nya hus.

Mellan träden kan man skymta familjen Wigrens gamla fiskestuga.

L J Petterssons (Kopparbokungen) dotter Anna gifte sig 1901 med fiskaren Emil Wigren. De fick disponera ett område på stamfastigheten som kallades Berga. De fick också disponera en bit av stranden längst bort i väster.

När dödsboet efter L J Pettersson sålde stamfastigheten avstyckades Berga och man tecknade servitutsavtal som bekräftade den tidigare muntliga överenskommelsen hur Wigrens fick disponera stranden:

På det aktuella strandområdet hade man långt tidigare byggt upp en stenpir. Där fanns också en fiskebod, byggd kring 1900, brygga samt uppläggningsplats för båtar och nät.

Wigrens område med bredhåll, fiskebod och brygga, ca 1925.

Fiskeboden 2010.

Fiskeboden finns fortfarande kvar. Det berättas att Anna Wigrens faster Kristina Karlsson under några somrar fick bo i den lilla boden. Hon kunde då tjäna extra pengar genom att hyra ut sin ordinarie bostad Eriksdal till sommargäster.

""För styckningslottens ägare medgives att å stamfastighetens strand hava sjöbod med badhus och brygga samt att å stranden närliggande område hava tvenne bredhåll (plats för upphängning av skötar). Tills vidare må för nämnda ändamål användas de områden, som nu brukas därför av undertecknad Vigren....."

Harald och Emil Wigren arbetar vid sin strand ca 1945.

Harald och Emil i sin båt ca 1945

Öster om denna står en sjöstuga som tillhör Kopparbovägen 47 och som byggdes på 2000-talet.

Mellan de två husen Kopparbov 47 och 48, på platsen för den lilla badstugan, ligger från 2015 en nybyggd villa, Kopparbov 46.

Fastigheten avstyckades 2013 från Kopparbovägen 48.

Ett nytt hus uppfördes nära stranden. Det var inflyttningsklart våren 2015.

Bostadshus och garage maj 2015. Bakom syns det gamla, numera rivna, bostadshuset och ett nytt garage på Kopparbovägen 48.

Från Frihemsberget har det genom åren tagits många fotografier av stranden bortom Klumpviken. Flera av dem har utgivits som vykort. Man kan därför t ex se hur stranden har förändrats under 130 år. 

Kopparbos östra dalgång finns visad på många vykort. Korten visar hur byggnader och landskap har förändrats. Korten har inspirerat till bildberättelsen om dalgångens historia.

Fotona är tagna från ungefär samma vinkel. Fotografen som tog äldsta bilden har stått längre upp, de tre nedre fotona är tagna från samma punkt, berget med Fridhems flaggstång.

Äldsta vykortet 1886

Fotot kan tidsbestämmas eftersom huset Kopparbovägen 31 är under uppförande. Fotot är taget från bergen ovanför Fridhem.

Man ser Kopparbo brygga, som måste ha orsakat invånarna stort arbete. Man ser huset som kallas Klumpstugan samt några uthus och lador som också ingår i torpet lilla Kopparbo.

Men det finns inga byggnader och ingen väg utefter stranden. Man ser ett stort bredhåll för fiskenäten

Mellankortet 1916

Utanför bryggan ligger en ångbåt som trafikerar linjen mellan Norrköping och Nyköping. Bortom bryggan ligger Kopparbokungens undantagsstuga.

Innanför bryggan ligger en förrådsbyggnad som under många år låg i vägen för fisktransporterna. Man ser också en skymt av Kopparbovägen 29.

Klumpstugan har fått fler fönster men torpstället Lilla Kopparbo avregistrerades 1894 och flera av uthusen har rivits. Istället har det uppförts en präktig tvåvåningsbyggnad som under somrarna hyrs ut till sommargäster. Den kommer att kallas Stora Kopparbo. Längst till höger skymtar ett annat hus som också används till sommargäster.

Vid stranden har det byggts en fiskarstuga och i övrigt har det uppförts flera bodar och ett skjul för någon typ av lokal verksamhet. Virke finns staplat. Stranden med bodarna har fyllts ut och det har också byggts en väg.

Nedre vykortet 1933

Klumpstugan har friköpts och byggts ut med veranda. Staket och syrenhäck omgärdar trädgården. Utanför tomten används ängen fortfarande för jordbruk. Man kan ana bäckfåran mitt på ängen.

Stranden har rensats upp. Brygghus och bryggor har försvunnit eller ersatts. I högra nedre hörnet skymtar fiskarna Wigrens brygga.

Foto 2013

Dalen består nu av fritidshus och stranden används inte längre av yrkesfiskare.

Den gamla Klumpstugan har byggts till ytterligare. Ängen framför Klumpstugan har avstyckats och där byggdes 1975 en Västkuststuga. Det har vuxit upp en jättetuja och även tallar så övre delen av dalgången skyms trots att fotot är taget tidig vår..

Flera små sjöstugor har uppförts men Kopparbokungens undantagsstuga och Kalle-Pelles fiskarstuga står kvar.

Stranden kan förändras snabbt, efter en kraftig storm eller en hård vinter, vilket syns på bildcollaget Bryggor i öster.

Genom århundraden har människorna byggt bryggor. Genom århundraden har naturen raserat dessa bryggor. Det är bara en sak som är säker: Alla bryggor kommer att rasa. Det är bara en tidsfråga.

De gamla fiskarna visste att inga bryggor i längden står emot is och stormar. De byggde därför enkla bryggor som måste läggas på land innan isen kom. Sommargästerna har sedan 1930-talet lagt ner stora resurser och försökt bygga bestående bryggor.

En envis människa kan underhålla sin brygga men förr eller senare kommer vintern eller stormen som knäcker bryggan. Bryggan må vara av stål, trä, sten eller betong.

Bryggorna i Klumpviken. Foto våren 2002 från en sky-lift.

Bryggor 100m längre västerut, våren 2002, sedan högvatten och storm har rensat rent. Sedan inträffade samma sak 2005 efter stormen Gudrun.

Bryggorna vid Klumpviken den kalla vintern 2010.

Nedanför Fridhem kan man fortfarande se resterna av den gamla ångbåtsbryggan. Numera finns där Sjöstugor som tillhör fastigheterna Kopparbovägen 48 och 49.

Fram till 1950-talet fanns det en ångbåtsbrygga nedanför Fridhem. Innanför bryggan låg det en sjöstuga och på bryggan en badbod. Båda revs ungefär samtidigt som bryggan upphörde att fungera. Den större sjöstugan ersattes på 1960-talet av en ny som revs 2012. Badhuset byggdes 2012 på en ny, mindre brygga

Fridhems sjöstuga och badhus från vykort 1920

Samma perspektiv 2012. Ca 90 år senare fanns det alltså fortfarande sjöstuga och badhus på ungefär samma plats. Det större huset revs strax efter fototillfället.

Fridhems ångbåtsbrygga under sin storhetstid, ca 1938

När Fridhem delades byggdes det en sjöstuga på den östra fastigheten. Foto 2013 då sjöstugan till vänster hade rivits.

Öster om Fridhem är det nästan omöjligt att ta sig fram utefter stranden. För att komma åt öster måste man ta sig upp i bergen. Där kan man å andra sidan få härlig utsikt över Kopparbo, Vikbolandet, Norrköping och det inre av Bråviken.