Området


Äldre namn på vägar

De nuvarande vägnamnen infördes 1983 eftersom flera tidigare namn fanns på andra ställen inom kommunen. En komplettering skedde 2003.

De äldre namnen framgår av vänstra kartan. Men de var aldrig officiella postadresser utan man använde lägenhetsbeteckningen (t.ex. Berga) eller fastighetsbeteckningen (t.ex. Timmergata 1:42).

De nuvarande vägnamnen tillkom efter förslag från Georg Karlsson i Bäckängen.

Bäckängsvägen och Kopparbovägen har gällt sedan länge och dessa namn fanns heller inte någon annanstans i kommunen.

Klumpstugevägen fick sitt namn efter Klumpstugan som är Kopparbos äldsta bevarade hus och som ligger i nedre delen av vägen/stigen.

Klumpstugestigen är en gångväg som kan användas som körväg för angränsande fastigheter. Det går inte att köra bil mellan Klumpstugevägen och Klumpstugestigen.

Järngruvevägen fick sitt namn efter de järngruvor från 1600-talet som finns i vägens förlängning, nuvarande gångstigen mot Timmergata.

Litorinavägen fick sitt namn efter den tidsålder då havet nådde strax nedanför vägen. Man har i närheten hittat stenyxor.

Före 1960
Numera