Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

2004 Ny detaljplan


En ny detaljplan

gäller från 2004. Enligt denna skall Kopparbo förbli ett fritidshusområde men med ökad byggrätt. De mindre fastigheterna får ha bostadshus på 120 kvm och komplementhus på 60 kvm. För de större gäller större byggrätt.


Den förra planen

angav att området skulle användas för fritidshus men samtidigt gällde förbud att uppföra byggnad som krävde avloppsledning. Planen medgav en huvudbyggnad på 60 kvm byggnadsarea med ett uthus på 20 kvm per tomt. Tomterna skulle vara minst 1000 kvm. Källare fick inte anordnas. Byggnadshöjden begränsades till 3,5 m för huvudbyggnad och 2,5 m för uthus.


Statistik

Området har 83 bostadsfastigheter varav 77 är bebyggda med ett eller flera bostadshus. I juni 2002 fanns sammanlagt 89 bostadshus av vilka 31 hus beboddes permanent.

Enligt kommunens invånarregister var 62 personer mantalsskrivna inom området i oktober 2003. Av dessa var 5 över 65 år och 7 under 20 år samt 28 kvinnor och 34 män. På 34 olika adresser var personer mantalsskrivna. På 14 av dessa var en person mantalsskriven, på 14 två personer och på 6 tre eller fler.


Områdets karaktär

Byggnadernas karaktär varierar eftersom området byggts ut under olika perioder. Bostadshusen skiftar från enkla fritidshus till åretruntbyggnader med hög standard. Mest anmärkningsvärda är kanske s.k. fabrikörsvillor från 1800-talets slut. Här finns även traditionella jord- och skogsbruksbostäder med tillhörande byggnader.

Utbyggnaden har främst skett under två perioder, med enstaka bebyggelse under övriga år. 1880-1910 då arbetare och fiskare byggde åretruntbostäder med möjlighet att hyra ut till sommargäster samt då stadsbor byggde enstaka stora sommarvillor. 1960-1970 då mindre fritidshus uppfördes i samband med en ny byggnadsplan.

Bebyggelsens kulturhistoriska värde har inte dokumenterats. Ändå kan det konstateras att byggnaderna har historiska egenskaper och upplevelsevärden. Bland fabrikörsvillorna från förra sekelskiftet finns sällsynta och representativa värden i form av äkthet, kvalitet och pedagogisk tydlighet.


Nya planen

Nedanstående texter är förkortade utdrag ur planbeskrivningen:


Fritidshusområde

Den nya planen syftar till att områdets karaktär som fritidshus-område skall behållas. Genom att det nu sker en anslutning till allmänt VA-nät skall en viss utbyggnad vara möjlig. Därigenom kan det bli möjligt att nyttja bostäderna under en större del av året.


Byggrätt

Utgångspunkten för föreslagen byggrätt är att på en tomt med areal under 2000 kvm skall tillåtas ett bostadshus med bruttoarea 120 kvm och komplementbyggnader på 60 kvm byggnadsarea. Denna bestämmelse kan tillämpas på 65 av de befintliga fastigheterna och 12 av de fastigheter som ev. kan tillkomma. För övriga 18 befintliga bostadsfastigheter och ytterligare 11 som kan tillkomma krävs separata bestämmelser för att de ska kunna byggas till. Några ges rätten att bygga bostad med 180 kvm bruttoarea. Några fastigheter ges en speciell byggrätt. Denna fungerar så länge fastigheten är odelad men om den delas måste byggrätten fördelas.


Antal våningar

Bostadshus får normalt uppföras i högst två våningar inklusive vinds- eller suterrängvåning medan komplementbyggnad får uppföras i en våning. En marginellt undantag gäller det plana området i nordvästra delen av området där bostadshusen får byggas i högst en våning plus vinds- eller suterrängvåning. Eftersom merparten av bostadshusen får ha högst 120 kvm bruttoarea är det troligt att de flesta husen kommer att vara i endast en våning.


Kulturhistoriska hus

4 fastigheter har markerats med skyddsbestämmelse och 13 fastigheter med varsamhetsbestämmelse. Skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser införs för att dessa byggnaders kulturhistoriska värde skall uppmärksammas i samband med bygglovsprövning för ändring av dessa byggnader. För att bevara områdets karaktär anges att ny byggnad ska uppföras med fasad av trä.


"Tomt"

"Med tomt avses i första hand fastighet bildad för bostadsändamål men kan inom fastighet större än 2000 kvm också avse del av fastigheten som kan utgöra en självständig bostadstomt och som kan avstyckas."