Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1935 Vägförening startar


Föreningens ansvar gällde vägen från avtagsvägen vid Fjuk (numera Djurparken) och ner till Fridhem längst bort vid stranden. Innan föreningen startade var denna väg dåligt lämpad för biltrafik, den var krokig, knappast grusad, avstängd med kreatursgrindar och hade träbro över bäcken.

Föreningen startade med att Lantmäteriet höll en förrättning som bl a innebar inlösen av en del mark i Brinkbacken.


Styrelse

Första styrelsen bestod av ordf. Birger Månsson, Fridhem och vice ordf. Edvard Johansson, Stensborg. Dessa ledde sedan föreningen med fast hand fram till 1950-talet.


Problem

Ett problem i början var att timmerkörning fördärvade delar av vägen. Man försökte få ersättning från de ansvariga men detta lyckades inte förrän 1941 då hot om rättsliga åtgärder ledde till en uppgörelse.

Vägföreningen såg också till att ångbåtsbryggan underhölls. 1941 var den i så dåligt skick att en omfattande reparation var nödvändig.


Avgifter

På 1930- och 1940-talen utgick inga bidrag från stat eller kommun.

De fastboende medlemmarna var till en början inte intresserade av den upprustning som krävdes för att bidrag skulle utgå. Men kring 1950 kom man ändå upp i den standard som gav bidrag.

Det var huvudsakligen sommargästerna som stod för kostnaden. De fastboende utförde arbetena. Första årets underhållskostnader visas på egen sida.


Vilka vägar omfattades?

Det var bara vägen från Fjuk till ångbåtsbryggan och vidare till Fridhem som sköttes av den första vägföreningen. Övriga vägar betraktades som privata. Klumpstugevägen upprustades efter kriget av de bosatta runt vägen.

De boende på Bäckängssidan ingick i vägföreningen men Bäckängsvägen nämns inte förrän den nye ägaren till Sjöstugan stängde av vägen till sjön 1954. Då blev det bråk som ärvdes av nya vägföreningen!


Föreningen upphörde 1962

1961 genomfördes en ny vägförrättning och då startade den nuvarande vägföreningen. Den gamla föreningen upplöstes.


Dokumentation på CD

Många årsberättelser och styrelseprotokoll från både gamla och nya vägföreningen finns bevarade. Årsberättelserna och en del andra dokument finns dessutom tillgängliga på CD.

Av årsberättelserna framgår bl a namnen på dem som ägde hus i Kopparbo. Det framgår också att årsmötena fram till 1960-talet var dåligt besökta. De bofasta tyckte nog att sommargästerna drev förbättringskraven lite väl energiskt.


1938 Styrelse
6 av de 7 årsmötesdeltagarna 1940 syns framför Stensborg. Från vänster: Kalle Stenbäck, Edvard Johansson, Emil Wigren, Birger Månsson, Fritiof Gustafsson och Axel Edlund.


1943 ArsmFridhem
De 6 årsmötesdeltagarna 1943 på Fridhem: Från vänster: Kalle Stenbäck, Birger Månsson, Edvard Johansson, Elov Jonsson, Sven Pettersson och Fritiof Gustafsson.