Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1903 Kopparbo avsöndras


Innan torparen på Löfsgata köpte marken i Kopparbo 1903 gjordes en avsöndringskarta. Den visar bostadshus, vägar och marktyper. (En lantmätare har på 1930-talet kladdat på kartan och ritat in några av de fastigheter som då var avstyckade.)

Kartan från 1898 visar följande bostadshus i ordning från stranden i öster, via bäcken och till fälten vid Karlslund (12):
Björkbacken och Hyddan
Eriksdal med bostadshus och sommarhus
Stora Kopparbo och Klumpstugan
Kopparbo och Fyrudden
Axelsberg
Löfsgata (flera bostadshus och ladugård)
Eriksberg
Johannelund
Karlslund

Kartan visar inte ängslador och enklare ekonomibyggnader. Den visar heller inga stigar utan de tunnare strecken representerar gränser mellan olika marktyper. De numrerade områdena beskrivs i appendix:

De rödlila områdena (1-8) beskrivs som trädgårdar.
De gröna områden beskrivs som "gräslindor".
Område 9 (i sydost) beskrivs som åkrar vid Kopparbo
Områdena 16 (norr om Strandvägen) beskrivs som "bergsbundna beteshagar" (stackars kor!).
Område 10 (på båda sidor om vägen) beskrivs som åkrar vid Löfsgata
Område 11 beskrivs som åkrar vid Lopptäppan
Område 12 beskrivs som åkrar vid Karlslund
Områdena 18 (mellan Löfsgatans och Lopptäppans åkrar samt utanför Karlslund) beskrivs som "bergsbunden skogsmark"

Huvudvägarna hade ungefär samma sträckning som 110 år senare. Ingen väg finns utsatt till Karlslund (som av lantmätaren kallades Karlstorp) och vidare till Timmergata tegelbruk. Däremot visas Stenbrinksvägen mot Timmergata skola. Strandvägen kallas "utfartsvägen från Fridhem till Tåby allmänning".

Observera att hus och vägar väster om bäcken inte finns upptagna på kartan eftersom de låg utanför avsöndrat område. Detta gäller också området kring Fridhem.


1898 Avsondringskarta
Karta från 1898 som visar hus, vägar och marktyper i samband med bildandet av fastigheten Timmergata 1:2, Löfsgata. Fastigheten omfattade hela området mellan Kvarsebovägen, bäcken och Bråviken.